Spausdinti Gr?d? elevatoriaus rekonstrukcija, Kupikis

Gr?d? elevatoriaus rekonstrukcija, Gedimino g. 83, Kupikio r. sav.
Objekto techniniai rodikliai:
Gr?d? pri?mimo pastatas (neypatingas statinys); gr?d? valomoji (neypatingas ininerinis statinys); gr?d? saugojimo boktas (4 vnt. po 384,88m3 talpos (neypatingas ininerinis statinys); operatorin?; plok?iadugnis gr?d? saugojimo boktas (2 vnt. po 1321,77m3 talpos (neypatingas ininerinis statinys).
Gr?d? pri?mimo pastatas pamatai gr?tiniai-poliniai, laikanti statinio konstrukcija metalinis r?mas. Stogo ir sien? danga-profiliuota skarda. Statinio auktis 13,05m. Ustatymo plotas 155m2.
Gr?d? valomoji pamatai gr?tiniai-poliniai, laikanti konstrukcija metalinis r?mas. Stogo laikanti konstrukcija metaliniai ilginiai.
Operatorin? ?rengta ant monolitini? armuot? gelbetonini? pamat? konteinerio tipo.
Gr?d? saugojimo boktai plienin?s talpos boktas skirtas lapiam gr?d? laikymui. Gr?d? bokto auktis 19,65 m. Bokto ustatymo plotas 35m2.
Plok?iadugniai gr?d? saugojimo boktai - gr?d? bokto auktis 18,6 m. Bokto ustatymo plotas 104m2.

Usakovas, vykdydamas projekt?, planuoja pastatyti gr?d? saugojimo boktus bei gr?d? pri?mimo punktus su reikalingais technologiniais ?renginiais.
UAB Projekt? centras darbuotojai, vykdydami objekto technin? priei?r?, bus atsakingi u I statybos eil?, t.y. gr?d? pri?mimo pastat?, gr?d? valom?j?, keturis gr?d? boktus konusiniais dugnais, du plok?iadugnius gr?d? saugojimo boktus, bei technologines duobes.
? gr?d? pri?mimo punkt? planuojama pateikti iki 8040 ton? gr?d?. Gr?d? pri?mimui numatyta viena pri?mimo technologin? linija. Pri?mimo linijos naumas 130t/h. Priimami 2% iuklingumo gr?dai apvalomi dviejuose iki 80t/h naumo pirminio gr?d? valymo valomosiose iki 1% iuklingumo. Gr?d? valymo ir diovinimo nenutr?kstamam darbo procesui reikalingas gr?d? kiekis sukaupiamas gr?d? pri?mimo i transporto priemoni? bunkeryje ir kompensaciniuose gr?d? boktuose. Gr?dai ivalomi valomosiose. Atskyrus iukles gr?dai transportuojami ? diovykl?, o v?liau ? boktinius aruodus.

UAB Projekt? centras vykdo technin?s priei?ros paslaugas.

UAB Projekt? centras darbuotojai, dirbantys prie objekto:

R. Mikelaitis - bendrosios statinio statybos technin?s priei?ros vadovas
A. Senkus - bendr?j? statybos darb? statinio statybos techninis prii?r?tojas
E. Graelis - statinio speciali?j? statybos darb? techninis prii?r?tojas (mechanikos darbai)
V. Ragulskis - statinio speciali?j? statybos darb? techninis prii?r?tojas (elektrotechnikos darbai)

Atgal