Spausdinti KTU mokslo, studij? ir verslo centras su uždara automobili? saugykla. Požeminis medžiag? sand?lis, Kaunas

SANTAKOS integruoto mokslo, studij? ir verslo centro (sl?nio) projekto tikslas - sukurti integruot? mokslo, studij? ir verslo centr? – sl?n? „Santaka“, skirt? viešiesiems ir privatiems tyrimams vykdyti, žinioms imli? ?moni? ?sik?rimui bei teikti prid?tin? vert? kurian?ias, žinioms imlias paslaugas.

Sl?nis - mokslini? tyrim?, studij? ir imlaus žinioms verslo potencialas (subjekt? visuma), sutelktas vienoje teritorijoje, turintis bendr? arba susijusi? infrastrukt?r? ir kryptingai prisidedantis prie žini? visuomen?s ir žini? ekonomikos k?rimo, Lietuvos ?kio konkurencingumo stiprinimo.

?givendintas projektas leido išspr?sti pagrindines problemas:

  • Šiuolaikine aukšto lygio moksline ?ranga apr?pintas naujasis nacionalinis atviros prieigos MTEP centras ir turimas intelektinis potencialas ženkliai sustiprino darniosios chemijos, mechatronikos, informacini? ir komunikacini? technologij? MTEP darbus Sl?nio apimtyje.
  • Nauja bendroji ir technologin? MTEP infrastrukt?ra leido iš dalies kompensuoti ilg? laik? d?l mažo biudžetinio finansavimo neatnaujint? mokslo ir studij? institucij? baz?, kuri bus panaudojama šiuolaikiniams moksliniams tyrimams vykdyti.

Darbus UAB Projekt? centras inžinieri? komanda atlieko pagal FIDIC standartus

Ypatingas statinys

Bendras plotas:
I-12.955,9 m2
II-4.171,5 m2
III-133,25 m2
Mokslo, studij? ir verslo pastatas bendras plotas - 12955,9m2, pastato t?ris-64383m3. 5-ki? aušt? pastato aukštis-21,7m, 8-ni? aukšt? pastato aukštis-35,0m. Požeminis medžiag? sand?lis - bendras plotas-133,25m2, t?ris-363m3. Uždara automobili? saugykla bendras plotas - 4171,5m2, t?ris-7893m3, aukštis-2.8m. Vandentiekio tinklai L-141m d-110mm, ?kio-buities nuotek? L-115m d-160mm, lietaus nuotek? L-117.0m d-200mm, L-145m d-300mm. Lauko elektros 0,4kV tinklai L-1864m 4x120mm; 4x240mm;4x300mm; 12x1,5mm. Ryšio tinkl? L-2210m 8/12skaidul?. Šilumos tinkl? L-1821m 2x400/2x11/2x65mm atramini? sienu?i? bendras ilgis L-417.6m. Dyzelinis generatorius-1425kVA galios ir dyzelinis generatorius 150kVA galios.

 

Atgal