Spausdinti Pastato-sand?lio su rampa rekonstrukcija, Nida

Nidos meninink? kolonija. Dail?s, dizaino ir architekt?ros centras.
Objekto techniniai rodikliai po rekonstrukcijos:
Sklypo plotas 0,4742 ha. Ustatytas plotas 2016 m2. Bendras plotas 2221,42 m2. Pastato t?ris 11800 m2.
Rekonstruojamame pastate ketinama ?rengti: parod? sal? (200 m2), konferencij?/kino sal? (80 m2), dailinink? rezidencijas, bendras menines dirbtuves (60 m2), student? bendrabut? (50-60 viet?).
Darbai vykdomi atsivelgiant ? unikal? Kuri? Nerijos nacionalinio parko gamtin? ir kult?rin? kontekst?. Rekonstrukcijos tikslas yra ?kurti visus metus veikiant? dail?s, dizaino ir architekt?ros centr? Nidos meninink? kolonij?. Po rekonstrukcijos Nidos meninink? kolonijoje bus vykdomos ios k?rybini? dirbtuvi? veiklos: tarptautiniai seminarai ir konferencijos, student? praktikos, intensyv?s kursai, kasmetin? tarptautin? dail?s, dizaino ir architekt?ros vasaros mokykla, tarptautin? meninink? rezidencij? programa ir atvir? dailinink? studij? dienos, parodos, kino peri?ros. Rekonstruotomis patalpomis gal?s naudotis aukt?j? mokykl? dail?s, dizaino ir architekt?ros sri?i? studentai, d?stytojai, mokslininkai, menininkai, Neringos bendruomen?, Neringos lankytojai.

Yra atlikti detalusis ir techninis projektas.
UAB Projekt? centras vykdo technin?s priei?ros paslaugas.

UAB Projekt? centras darbuotojai, dirbantys prie objekto:

B. Joneli?nas statinio statybos FIDIC ininierius
B. Joneli?nas - bendrosios statinio statybos technin?s priei?ros vadovas
R. Mikelaitis FIDIC ininieriaus pad?j?jas/pavaduotojas;
R. Mikelaitis bendr?j? statybos darb? statinio statybos techninis prii?r?tojas
V. Ragulskis statinio speciali?j? statybos darb? techninis prii?r?tojas (elektrotechnikos darbai)
E. Graelis statinio speciali?j? statybos darb? techninis prii?r?tojas (mechanikos darbai)
T. Kazlauskas - FIDIC ininieriaus pad?j?jas/pavaduotojas

Atgal