Spausdinti Raudondvario men? inkubatorius, Kauno rajonas

Raudondvario dvaro sodybos mechanini? dirbtuvi? rekonstravimas pritaikant meno inkubatoriaus veiklai
ES strukt?rini? fond? ir Kauno rajono savivaldyb?s l?omis iuo metu restauruojamas Raudondvario pilies irgynas, kur? XIX amiuje pastat? anuometinis dvaro savininkas Benediktas Emanuelis Tikevi?ius. io projekto vert? daugiau nei 6,5 mln. Lt, jam ?gyvendinti i ES strukt?rini? fond? skirta daugiau nei 4,5 mln. Lt.
Men? inkubatoriaus tikslas - remti jaunus k?r?jus, sudarant jiems palankias s?lygas kurti, pristatyti j? darbus visuomenei, pad?ti jiems kurti smulkaus verslo pamatus. Men? inkubatorius bus pl?tojamos muzikos, scenos, fotografijos ir kit? vaizduojam?j? men? r?is.
Restauruotas dvaro irgynas bus pritaikytas Men? inkubatoriaus veikloms isaugant kult?ros paveld?: bus sukurta infrastrukt?ra, leisianti organizuoti kult?ros, meno renginius. Pastate bus ?rengta apie 400 viet? mobili teatro ir koncert? sal?, fotografijos ir meno galerija su ekspozicij? sale, k?rybin?s ir gyvenamosios patalpos k?r?jams. Vykdant projekt? bus pilnai atlikti pastato vidaus bei ior?s, stogo, vidaus ir ior?s ininerini? tinkl? rekonstrukcijos darbai, vidaus apdailos bei aplinkos sutvarkymo darbai. Meno inkubatoriaus reikm?ms numatoma pritaikyti vir 2 t?kst. kv. metr? patalp? ploto, kurio beveik 70 proc. bus skirta dirbtuv?ms, studijoms, dekoracijoms, repeticij? sal?ms.
Bendras pastato plotas 2251,3 m2 .
 

Atgal