Apie mus

UAB "IREMAS" filialas Projekt? centras yra viena investicini? – inžinerini? paslaug? ir konsultacin? bendrov?, galinti pasi?lyti piln? inžinerini? paslaug? paket?. ?mon? yra antrin? UAB Koncerno "ACHEMOS GRUP?" bendrov?, ?kurta 2001 metais Kaune.

UAB "IREMAS" filialo Projekt? centras pagrindin?s veiklos kryptys yra:
• Projektavimas;
• Statybos technin? prieži?ra.

UAB "IREMAS" filialas Projekt? centras vysto projektus ?vairiose srityse:
• Infrastrukt?ros objektai;
• Visuomenin?s paskirties objektai;
• Energetika;
• Aplinkosauga;
• Pramoniniai objektai ir gamybos linijos;
• Uostai ir perk?los;
• Logistika ir transportas.
 

UAB "IREMAS" filialo Projekt? centras veiklos istorija:

  • ?mon? savo veikl? prad?jo 2001 metais, sub?rusi aukštos kvalifikacijos ir didel? patirt? turin?i? specialist? grup?;
  • 2005 metais UAB Projekt? centras ?sigijo projektavimo paslaug? rinkoje pripažint? ?mon? - UAB Energetini? projekt? centras;
  • 2007 metais UAB Projekt? centras „Verslo žini?“ projekte „Gazel? 2007“ buvo pripažinta viena s?kmingiausiai dirban?i? ir spar?iausiai besivystan?i? bendrovi? Lietuvoje;
  • 2007 met? pabaigoje prie UAB Projekt? centras s?kmingai prijungtas UAB Energetini? projekt? centras;
  • 2007 met? pabaigoje ?kurtas statybos padalinys, kuris leidžia maksimaliai patenkinti užsakov? poreikius ir vykdyti projektus „nuo id?jos iki rakto“;
  • 2008 met? gruodžio m?nes? baigta diegti integruota kokyb?s, aplinkosaugos bei profesin?s saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal tarptautini? ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 standart? reikalavimus. 
  • 2008 ir 2009 metais UAB Projekt? centras „Verslo žini?“ projekte „Gazel? 2008“ bei „Gazel? 2009“ buvo pripažinta s?kmingiausiai dirbanti ir spar?iausiai besivystanti bendrov? Kaune.
  • 2015 metais UAB Projekt? centras buvo prijungtas prie UAB "IREMAS" ir toliau t?sia veikl? kaip UAB "IREMAS" filialas Projekt? centras.
  • 2017 met? gruodžio m?nes? ?vyko kokyb?s, aplinkosaugos bei profesin?s saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal tarptautini? ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 standart? persertifikavimas ? ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007.


 

Atgal